Контакти

Галванични покрития ЕООД гр.Враца
Фирма Галванични покрития е със над 15 години опит и дейност в областта на антикорозионните галванични покрития, стартира като малка фирма която напред в годините се разширява и модернизира. Разполага със собствена база от над 1000кв.м.


Ръководството на Галванични покрития е със дългогодишна практика във областта на галваничните покрития. Фирмата работи изцяло със италиански материали, качеството на извършваните от нас покрития е оценено и на европейският пазар. Сътрудинчим си успешно и дълготрайно със редица фирми във областта на метало обработката, чиято продукция е изцяло за страни като Франция, Чехия,Германия, Англия и Швейцария.Работи се с материали съобразени със съответните еколкогични и нормативни изсиквания за процеса. Бързо пригодни сме към новите изисквания и сме гъвкави спрямо клиентите си. Отворени сме към евентуални нови възможности с цел разширяване и увеличаване обема на работа.

Към момента детайлите обработени във Галванични покрития се внедряват във оборудваните изложбени и складови бази на „Икея”, част от покритите от нас детайли са за Liebherr, Komax, Atlas Copco, Faac group, Copa Hydrosystem, скрепежните елементи покрити от нас са основен детайл в монтажа на „Мерцедес груп”.

За нас

ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА И ПОКРИТИЕ НА МЕТАЛИ

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА „ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ“ ЕООД

„ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ“ ЕООД е организация, предлагаща на своите клиенти: антикорозионни галванични елктро-химични покрития.

Ръководството на „ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ“ ЕООД се ангажира непрекъснато да подобрява всички аспекти от своята дейност с цел пълно удовлетворяване на изискванията на своите клиенти за предоставяне на високо качество на изпълнение на предлаганите продукти и услуги.

Ангажиментите в Политиката по качество на „ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ“ ЕООД са в синхрон със стратегическата насоченост на организацията за постоянно подобряване на качеството, гарантиране на клиентската удовлетвореност, разширяване на пазарния дял и търсене на нови клиенти.

Ръководството на „ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ“ ЕООД си поставя като стратегически цели:

 • Да се разшири кръга на предлаганите услуги;
 • Да се увеличи броя на клиентите, с които се работи
 • Да се разшири номенклатурата на предлаганите услуги
 • Да се поддържа високото квалификационно ниво на всички сътрудници;

Основни принципи, които се съблюдават:

 • Ориентация към клиента – ние познаваме потребностите на своите клиенти и изпълняваме техните изискванията и очаквания.
 • Процесен подход – в организацията са определени процесите за предоставяне на продукти/услуги. Осигуряват се необходимите ресурси, условия, ред и отговорности за ефикасно протичане на процесите.
 • Системен подход – процесите в организацията се управляват в тяхната взаимовръзка и взаимна зависимост за постигане фирмените цели.
 • Лидерство – ръководителите във фирмата се стремят да бъдат лидери, като формират единство на целите и създават ангажираност у персонала.
 • Съпричастност – изгражда се съпричастност към фирмените цели чрез стимулиране на висок професионализъм, трудолюбие и чувство за отговорност.
 • Постоянно подобряване – подобренията правят „ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ“ ЕООД конкурентна и развиваща се организация.
 • Базирани на факти и данни решения – организацията се управлява чрез информационно обосновани решения, базирани на анализ на факти и данни.
 • Взаимоизгодни отношения с външните изпълнители – външните изпълнители са наши партньори, а взаимното зачитане на интересите е от полза и за двете страни.

Тези водещи принципи са рамка за определяне на конкретните цели по качеството в „ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ“ ЕООД. Ръководството на организацията се ангажира да осигурява ресурсите и условията, необходими за повишаване ефикасността на СУК и за удовлетворяване изискванията на клиентите и спазване на законовите и други изисквания.

 

Pin It on Pinterest